Förordningar

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO goldenteachers.pl

Sklep internetowy goldenteachers.pl prowadzi:

Best Solution

Kod pocztowy: 02-593

ul. Chodkiewicza 6/10

Miejscowość: Warszawa

NIP:5221926106

§1 DEFINICJE

KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej sklepu, umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na stronie sklepu, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony adresem e-mail i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym sklepu, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w sklepie.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez goldenteachers.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach.

PRODUKT – dostępna w sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a goldenteachers.pl

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze sklepu internetowego.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy goldenteachers.pl dostępny pod adresem internetowym: www.goldenteachers.pl

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientemza pośrednictwem Sklepu Internetowego goldenteachers.pl

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) § PROCES ZAKUPOWY

§2 PROCES ZAKUPOWY

Klient może dokonywać zakupu towarów za pośrednictwem witryny goldenteachers.pl. W tym celu, Klient powinien dodać poszczególne Towary do „koszyka”, a następnie zatwierdzić swój wybór poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji, dostępnej na witrynie goldenteachers.pl.

Na witrynie www.goldenteachers.pl możliwe jest dokonywanie zakupów jako zarejestrowany Klient bądź jako Gość. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w sklepie interentowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie goldenteachers.pl, dodanie Towaru do koszyka i zatwierdzeniu zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji w sklepie, warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie Towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

Po zatwierdzeniu listy wybranych Towarów, Klient powinien:

a. określić sposób dostawy

b. określić sposób płatności

c. potwierdzić aktualność danych, podanych przy rejestracji, a także całkowitą cenę Towarów (koszty dostawy) – poprzez kliknięcie przycisku „zamów z obowiązkiem zapłaty”.

Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 3 pkt c, jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów umieszczonych w koszyku, po wyświetlonych przez system cenach, podanych kosztach dostawy itd.

Złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży nie jest jednoznaczne z jej przyjęciem. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z ważnych powodów, o zaistnieniu których niezwłocznie poinformuje Klienta, w szczególności gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu wykonanie umowy zgodnie ze złożoną ofertą zawarcia umowy sprzedaży okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Z chwilą złożenia przez Klienta oferty zgodnie z ust. 3 pkt c, do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Klienta podczas rejestracji bądź procesu zamówienia, z pisemnym potwierdzeniem warunków złożonej oferty (zamówienia).

Do zawarcia umowy sprzedaży między Klientem a goldenteachers.pl dochodzi z chwilą akceptacji przez Sklep otrzymanej wcześniej oferty (zamówienia) - w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji konta użytkownika sklepu internetowego.

Uprawa grzybów psylocybinowych jest w Polsce nielegalna, na stronie https://goldenteachers.pl można je kupić wyłącznie do celów naukowych.

Wszelkie materiały i informacje publikowane na stronie goldenteachers.pl maja charakter wyłączenie edukacyjny i informacyjny

§3 CENA

Ceny na stronie podawane są w złotych polskich (PLN) lub euro (EUR).

Ceny podane na stronie są cenami brutto.

Do ceny Towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od miejsca i wybranej formy dostawy.

Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Sklep zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

goldenteachers.pl zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa.

§4 PŁATNOŚĆ

Sklep umożliwia następujące sposoby płatności: a. wpłata na rachunek bankowy sklepu  b. płatności elektroniczne PayU

Klient powinien oznaczyć wybrany sposób płatności w formularzu zamówienia.

Serwis PayU.pl umożliwia realizację płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu internetowego. Decydując się na tę opcję płatności, klient automatycznie zostaje przekierowany do systemu PayU.pl. Realizując płatność za pomocą przelewu internetowego, po wybraniu swojego banku, należy zalogować się za pomocą danych dostępowych do bankowości internetowej oraz potwierdzić płatność.

Płatność przelewem na rachunek bankowy odbywa się na zasadzie przedpłaty (jako płatność z góry) na numer konta: 07 1160 2202 0000 0002 3290 2043

. Klient otrzymuje także dane konta bankowego i tytuł przelewu (numer zamówienia) w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia

W przypadku płatności za pośrednictwem systemu PayU.pl zapłata powinna być dokonana w momencie składania zamówienia, a w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy – w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wiadomości stanowiącej potwierdzenie złożenia zamówienia.

Koszt transakcji przeprowadzany za pośrednictwem PayU.pl pokrywany jest przez Sklep.

W przypadku zwłoki Klienta w dokonaniu zapłaty przekraczającej 7 dni roboczych od złożenia zamówienia, Sklep ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży.

§5 DOSTAWA

goldenteachers.pl przystąpi do realizacji zamówienia Klienta niezwłocznie po uznaniu zapłaty za Towary poprzez notyfikację z systemu płatności (w przypadku systemu PayU.pl).

W przypadku wpłaty bezpośrednio na rachunek bankowy, zamówienie zostanie zrealizowane (wysłane) do siedmiu dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku Sklepu.

Sposób dostawy oraz adres, pod którym dostawa będzie dokonana, powinny być określone przez Klienta w formularzu zamówienia.

Możliwe sposoby dostawy na terenie Polski to:

a. Paczkomaty InPost

b. Przesyłka kurierska InPost

Sklep nie wysyła przesyłek do krajów innych niż Polska.

Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy oraz miejsca wysyłki. Klient jest zawiadamiany o koszcie dostawy danego Towaru przed złożeniem zamówienia

Czas realizacji zamówienia jest sumą czasu przekazania przesyłki dostawcy i czasu dostawy przesyłki przez dostawcę. Sklep zobowiązuje się, że przekaże Towary dostawcy w terminie maksymalnie 7 dni od wpłynięcia płatności.

Jeśli z przyczyn technicznych lub logistycznych dostawa towaru odbywa się w kilku etapach, Klient ponosi opłatę za przesyłkę tylko jeden raz.

§6 WYMIANA, ZWROTY, REKLAMACJE

Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem goldenteachers.pl może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 oraz ust. 9.

W przypadku umowy obejmującej wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu dni od dnia wejścia przez Klienta w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Do zachowania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, wystarczy wysłanie sklepowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu.

Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez złożenie sklepowi przez Klienta jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie takie może zostać sporządzone na formularzu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Sklep nie przyjmuje zwrotów towarów szybko psujących się oraz wymagających szczególnej uwagi ze względów higienicznych (w szczególności grzybnia, zarodniki).

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta:

a. Klient powinien odesłać goldenteachers.pl Towar na adres niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru pokrywa Klient.

b. goldenteachers.pl zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, z wyjątkiem kosztów dostarczenia Towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania Towaru od Klienta bądź dowodu jego odesłania

c. goldenteachers.pl zwróci Klientowi należność za koszty dostarczenia Towaru stanowiące równowartość najtańszego sposobu doręczenia przesyłki

d. goldenteachers.pl zwróci płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

goldenteachers.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia sklepowi dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Prawo odstąpienia, o którym mowa, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), w tym umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Sklep ma obowiązek dostarczyć Klient Towar wolny od wad.

Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

W przypadku skorzystania z prawa złożenia reklamacji Klient może wypełnić formularz reklamacji oraz odesłać go wraz z reklamowanym Towarem oraz w miarę możliwości z dowodem zakupu na adres: Best Solution, Przytuły 64, 06-212 Przytuły

Po dokonaniu wysyłki nie przyjmujemy zwrotu produktów typu Growkit i płynna kultura ze względu na charakter produktu (szybko psujący się produkt) - Art 38 pkt 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

W formularzu reklamacyjnym Klient wskazuje m.in. swoje oczekiwania co do sposobu realizacji zobowiązań goldenteachers.pl

Możliwe sposoby rozpatrzenia reklamacji to:

a. wymiana Towaru na nowy,

b. obniżenie ceny,

c. odstąpienie od umowy

Czas rozpatrzenia reklamacji, wraz z powiadomieniem Klienta to 14 dni od momentu złożenia reklamacji. W przypadku naprawy czas może się wydłużyć w zależności od rodzaju zgłoszonej niezgodności.

Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi goldenteachers.pl

W przypadku reklamacji na korzyść Klienta o zwrot płatności, zostanie on dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta goldenteachers.pl zwraca także koszty dostarczenia Towaru w procesie reklamacji stanowiące równowartość najtańszego sposobu doręczenia przesyłki.

Gdy reklamacja jest rozpatrzona niezgodnie z wolą Klienta, Klient ma prawo złożyć odwołanie do reklamacji.

goldenteachers.pl informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

Sklep informuje, że pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).